Používáme vlastní i cizí soubory cookie, abychom zlepšili své služby na základě analýzy návštěvnosti internetových stránek. Budete-li pokračovat v prohlížení, aniž byste deaktivovali cookies v nastavení svého prohlížeče, budeme to považovat za Váš souhlas s použitím cookies na našich stránkách. Podrobnější informace a návod, jak změnit nastavení, naleznete v našich "právních upozorněních".

OK
Kanárské ostrovy - Zeměpisná šířka života

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

 1. 1. VLASTNICTVÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
 2. 2. WEBOVÁ STRÁNKA A JEJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: OBSAH A PŘÍSTUP
  1. 2.1. Obsah webové stránky
   1. 2.1.1. Informace obsažené na webu
   2. 2.1.2. Služby a produkty webové stránky
   3. 2.1.3. Odkazy na externí webové stránky
  2. 2.2. Přístup na web
   1. 2.2.1. Uživatelé
   2. 2.2.2. Služba přístupu k webové stránce
 3. 3. DUŠEVNÍHO NEBO PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
  1. 3.1. Duševní a průmyslové vlastnictví webové stránky a jejích prvků
  2. 3.2. Duševní vlastnictví propagačního materiálu o Kanárských ostrovech jako turistické destinaci dostupného na webové stránce
  3. 3.3. Duševní vlastnictví cizích obsahů
 4. 4. POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ
  1. 4.1. Ochrana osobních údajů a zachování důvěrnosti
   1. 4.1.1. Registrační formuláře
   2. 4.1.2. Jiné formuláře
  2. 4.2. Ochrana osobních údajů: soubory cookie
  3. 4.3. Ochrana soukromí u přístupových hesel
 5. 5. SOUDNÍ PRAVOMOC

1. VLASTNICTVÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

www.nejlepsipodnebinasvete.com je oficiální internetová stránka na podporu turistického ruchu na Kanárských ostrovech, kterou vlastní a spravuje PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (dále jen PROMOTUR), státní příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je Odbor cestovního ruchu oblastní vlády Kanárských ostrovů, se sídlem na adrese Victor Hugo, č. 60, PSČ 35006 Las Palmas de Gran Canaria, IČ A-35845593, zapsaná v Obchodním rejstříku v Las Palmas, list 141, díl 1758, strana GC-34913 (dále jen webová stránka).

Platí to i pro řadu dalších domén přesměrovaných na webovou stránku, jejichž vlastníkem je PROMOTUR. I na ně se vztahují podmínky těchto právních upozornění.

2. WEBOVÁ STRÁNKA A JEJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: OBSAH A PŘÍSTUP.

2.1. Obsah webové stránky.

Webová stránka www.nejlepsipodnebinasvete.com, jejíž obsah slouží pro podporu cestovního ruchu na Kanárských ostrovech, má informativní charakter, včetně údajů o poskytování placených a neplacených služeb buď přímo prostřednictvím PROMOTUR nebo třetí stranou (fyzické či právnické osoby) (dále jen třetí strana). Použitím webové stránky a jejího obsahu uživatel plně souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v těchto právních upozorněních. V případě, že uživatel nesouhlasí s obsahem webové stránky, je povinen od použití této stránky upustit. Omezením odpovědnosti za obsah této webové stránky se rozumí:

2.1.1. Informace obsažené na webu.

Informace o Kanárských ostrovech, které jsou uvedeny na webové stránce, může dodávat buď přímo PROMOTUR nebo třetí strana. PROMOTUR vyvíjí přiměřené úsilí, aby informace, které na webové stránce poskytuje, byly objektivní. Čerpá z oficiálních informačních a veřejně přístupných zdrojů, jakožto i z propagačních a marketingových materiálů s cílem podpořit cestovní ruch na Kanárských ostrovech. PROMOTUR nenese odpovědnost za nejasnosti, nepřesnosti ani nesprávnost původních informačních zdrojů použitých pro tento účel.

PROMOTUR si vyhrazuje právo kdykoliv změnit informace obsažené na webové stránce a bez předchozího upozornění i pozastavit přístup uživatele. PROMOTUR nenese odpovědnost za informace třetích stran, které jsou inzerovány prostřednictvím této webové stránky, předběžně je nekontroluje, neschvaluje a jejich obsah nepřebírá za vlastní. Použití obsažených informací uživatelem je výhradní odpovědností osoby, která tak činí.

2.1.2. Služby a produkty webové stránky.

Služby, které webová stránka poskytuje, spravuje buď přímo PROMOTUR nebo třetí strana. Tyto služby jsou zdarma, ale není vyloučeno, že u některých konkrétních služeb či produktů může být stanovena cena, o níž naleznete podrobné informace v příslušné sekci. PROMOTUR nepřebírá žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za oprávněnost, přesnost, užitečnost, kvalitu a spolehlivost služeb ani jejich obsahu, které PROMOTUR přímo nespravuje ani neřídí, i když jsou dostupné prostřednictvím webové stránky. Jakýkoliv smluvní nebo nesmluvní vztah, který by se vytvořil mezi uživatelem a třetí stranou oslovenou prostřednictvím webové stránky, včetně účasti v soutěžích, v akcích, prodeje zboží nebo poskytování služeb, je pokládán za vztah vytvořený výhradně mezi uživatelem a třetí stranou. Uživatel souhlasí, že PROMOTUR nenese žádnou zodpovědnost za škody nebo újmu jakéhokoli povahy způsobené jednáním, rozhovory a/nebo smluvními či nesmluvními vztahy se třetí stranou oslovenou prostřednictvím webové stránky.

2.1.3. Odkazy na externí webové stránky.

Webová stránka obsahuje odkazy na externí webové stránky, které PROMOTUR nabízí svým uživatelům výhradně a pouze za účelem usnadnění přístupu k jiným obsahům a/nebo službám, které by pro ně mohly být zajímavé, i když je PROMOTUR nespravuje ani neřídí. Vstoupí-li uživatel na tyto externí webové stránky, měl by se seznámit s pokyny, oznámeními a právními upozorněními, které mají tyto webové stránky definovány pro své použití. Začlenění těchto odkazů nepodmiňuje žádnou vazbu mezi organizací PROMOTUR a subjekty, které jsou vlastníky propojených webových stránek.

2.2. Přístup na web.

2.2.1. Uživatelé.

Každý, kdo má zájem získat informace o Kanárských ostrovech jako turistické destinaci, může použít webovou stránku s přihlédnutím na dopad těchto právních upozornění, které se na něj jako na uživatele vztahují. U některých služeb a produktů bude PROMOTUR od uživatele vyžadovat, aby při přihlášení uvedl své identifikační údaje (dále jen přihlášený uživatel) v souladu se zněním ustanovení 4.1. a 4.3. Přístup uživatelů k webové stránce je výhradní odpovědností uživatele.

2.2.2. Služba přístupu k webové stránce.

PROMOTUR nezaručuje, že přístup k webové stránce nemůže být přerušen, opožděn nebo že nebude obsahovat žádné chyby či opomenutí, viry nebo jiné prvky podobné povahy. PROMOTUR nenese žádnou odpovědnost za škody a/nebo újmu jakéhokoli druhu, které by uživateli nebo třetí straně vznikly z důvodu: - nedostatečné dostupnosti, údržby nebo účinného provozu webové stránky, jejích služeb či obsahu; - cizího porušení bezpečnostních opatření webové stránky v souvislosti s jejím obsahem nebo službami či neoprávněným zpracováním osobních údajů uložených v souborech PROMOTUR; - obecně, jakékoliv použití webové stránky, jejích služeb a/nebo obsahu, které by uživatel nebo třetí strana učinili v rozporu s podmínkami přístupu a použití, jež PROMOTUR stanovil.

3. DUŠEVNÍHO NEBO PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ.

3.1. Duševní a průmyslové vlastnictví webové stránky a jejích prvků.

PROMOTUR, jako přímý správce nebo poskytovatel, je vlastníkem všech práv duševního a průmyslového vlastnictví této webové stránky, včetně prvků, které jsou v ní obsaženy (v příkladném výčtu: obrázky, zvuk, audio, video a texty; ochranné známy a loga, kombinace barev, struktura a design, výběr použitých materiálů, programové vybavení, zahrnující vše nezbytné pro provoz stránky, přístup a použití či podobné prvky). Z uvedeného důvodu je výslovně zakázáno a bude trestně stíháno použití a jakékoli částečné či úplné rozmnožování, distribuce, veřejné sdělování nebo upravování této webové stránky, jejího obsahu a jiných dostupných prvků. Uživatel je oprávněn si prohlížet prvky obsažené na webové stránce, dokonce je i tisknout, kopírovat a ukládat na jakékoli zařízení nebo nosič za předpokladu, že je použije pouze a výhradně pro své osobní a soukromé účely. Z toho vyplývá, že je přísně zakázáno jejich veřejné rozmnožování, distribuce, veřejné sdělování a upravování, umožnění dostupnosti či jakékoliv jiné způsoby neoprávněného využití.

3.2. Duševní vlastnictví propagačního materiálu o Kanárských ostrovech jako turistické destinaci dostupného na webové stránce.

PROMOTUR, jako přímý správce nebo poskytovatel, je výhradním vlastníkem práv duševního vlastnictví propagačního materiálu o Kanárských ostrovech jako turistické destinaci, který je dostupný na webové stránce, a je oprávněn postoupit tato práva třetí straně. Uživatel a třetí strana mohou používat výše uvedený propagační materiál k reprodukci, distribuci a veřejnému sdělování pro účely propagace Kanárských ostrovů kdekoli na světě a bez časového omezení.

3.3. Duševní vlastnictví cizích obsahů.

PROMOTUR nenese odpovědnost za cizí obsahy nabízené uživateli prostřednictvím webové stránky, nepřebírá je za vlastní ani nezaručuje práva duševního vlastnictví, která se na ně vztahují. Uživatelé, kteří by se domnívali, že jejich práva duševního vlastnictví byla porušena neoprávněným použitím jejich chráněného autorského díla uvedeného na webové stránce, se mohou obrátit na PROMOTUR s požadavkem, aby přezkoumal jejich domněnku a v případě, že ji shledá oprávněnou, přijal vhodná opatření k zamezení protiprávního jednání. Své připomínky pište laskavě na následující e-mailovou adresu: info@turismodecanarias.com.

4. POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ.

4.1. Ochrana osobních údajů a zachování důvěrnosti.

PROMOTUR upozorňuje, že prostřednictvím webové stránky bude shromažďovat osobní údaje uživatelů zanesené do následujících formulářů:

4.1.1. Registrační formuláře.

V těchto formulářích, které jsou určeny ke sběru a zpracování osobních údajů, jsou uživatelé upozorněni, že v souladu se zněním Ústavního zákona č. 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů poskytují souhlas k zařazení svých údajů a dle zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodě souhlasí registrovaný uživatel s tím, že jeho údaje budou zaneseny do automatizovaného souboru, jehož správcem je PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A., a že prostřednictvím přímých sdělení budou zpracovány za účelem "propagace Kanárských ostrovů jako turistické destinace". V případě, že by se jednalo o jiný soubor nebo účel, bude uživatel upozorněn v okamžiku registrace. Současně bude upozorněn, že může uplatnit svá práva na přístup, opravu, výmaz a odepření tak, že se obrátí na PROMOTUR, a to buď zasláním dopisu na adresu Víctor Hugo, 60 Bajo, 35006. Las Palmas de Gran Canaria; Kanárské ostrovy, Španělsko, nebo e-mailu na adresu: webturismolopd@turismodecanarias.com. Sdělení musí obsahovat následující informace: • Jméno a příjmení uživatele a jeho emailovou adresu. • Žádost s uvedením konkrétního požadavku. • Adresu pro účely doručování, datum a podpis uživatele.

PROMOTUR nese odpovědnost a zaručuje zachování důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů nashromážděných o uživateli prostřednictvím webové stránky. Současně se zavazuje k dodržení mlčenlivosti o osobních údajích, s nimiž je povinen zacházet s náležitou důvěrností. Za těmito účely přijme nezbytná opatření k zabránění změn, ztrátě, neoprávněného zpracování nebo přístupu. PROMOTUR upozorňuje uživatele, že uplatnění těchto práv je výhradně osobním nárokem, a proto jedinou osobou, která je může uplatňovat, je sám uživatel, který je vlastníkem svých osobních údajů. Existují výjimečné případy, kdy je možné připustit, aby práva související s osobními údaji uplatnil řádně zmocněný zástupce uživatele za předpokladu, že k žádosti připojí úředně ověřené potvrzení o svém zastoupení.

4.1.2. Jiné formuláře.

Ve formulářích, které by neměly výše popsané vlastnosti, bude PROMOTUR po předchozím oznámení uživateli zpracovávat osobní údaje jen do té míry, aby zachoval jejich důvěrnost a použil je za účely, ke kterým takové formuláře slouží.

4.2. Ochrana osobních údajů: soubory cookie.

V souladu se zněním článku 22.2. zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti používá PROMOTUR zařízení sloužící ke shromažďování a obnovení dat v koncových zařízení uživatelů. Za tímto účelem používá soubory cookie, které umožňují si zapamatovat uživatelem preferované a navštěvované stránky a zvyšovat uživatelskou přívětivost; soubory cookie v žádném případě nezpracovávají osobní údaje ani neohrožují soukromí uživatele. Uživatel poskytuje souhlas ke zpracování osobních údajů prostřednictvím vyskakovacího okna, které zůstává vždy zobrazeno až do okamžiku přečtení a vyjádření souhlasu. Na webové stránce se používají následující typy souborů cookie za níže uvedenými účely:

 • Soubory cookie k ověřování nebo identifikaci uživatele: pro udržování relace registrovaných uživatelů.
 • Soubory cookie k analýze: pro získání informací o počtu přihlášení uživatele, sledovanosti a analýze publika.
 • Soubory cookie pro cílenou nebo behaviorální reklamu: pro správu reklamních ploch na základě kritérií, k nimž se řadí frekvence, s jakou jsou zobrazovány inzeráty, a pro správu reklamních ploch podle konkrétního profilu uživatele.

Výše uvedené znění však nebrání automatickému ukládání ani přístupu z technického hlediska, jehož jediným účelem je přenos sdělení sítí elektronických komunikací nebo přenos v takovém rozsahu, jenž je nezbytně nutný pro poskytování služeb, o které uživatel výslovně požádá.

Pokud se rozhodnete pro volbu nepřijímat soubory cookie, můžete nadále používat naši webovou stránku obvyklým způsobem, ale může se stát, že váš zážitek z prohlížení bude narušen nesprávným zobrazením. Zablokování nebo odstranění souborů cookie uložených ve vašem počítači můžete provést změnou nastavení prohlížeče. Podrobnější informace o postupu naleznete na následujících adresách v závislosti na prohlížeči, který máte nainstalován:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Safari pro IOS (iPhone, iPad)

Soubory Flash cookie

Pokud uživatel používá jiné prohlížeče, získá více informací o tom, jak nastavit soubory cookies v nabídce podpory nebo v samotné technické podpoře prohlížeče.

4.3. Ochrana soukromí u přístupových hesel.

PROMOTUR je oprávněn požádat uživatele o registraci pro přístup a/nebo použití určité služby či obsahu webové stránky. Po provedení registrace poskytne uživateli přístupová hesla, která jsou důvěrná, tajná, osobní a nepřenosné pro přístup a/nebo užívání příslušné služby či obsahu. PROMOTUR je oprávněn přístup zablokovat v případě, že dojde k určitému počtu po sobě následujících chyb při vkládání hesel. Zablokování bude zrušeno výhradně až poté, kdy se uspokojivým způsobem ověří identita uživatele. Uživatel je zodpovědný za zachování důvěrnosti přidělených přístupových hesel a v žádném případě by je neměl sdělovat třetím osobám ani k nim usnadnit přístup tím, že je nahraje na snadno dostupný nosič. PROMOTUR poskytne uživateli návod ke změně přístupových hesel, pokud o to požádá.

5. SOUDNÍ PRAVOMOC

Uživatelé webové stránky se výslovně zříkají jakékoli soudní pravomoci, která by jim mohla příslušet, aniž by byly dotčeny pravomoci vyplývající ze zákona, a podřizují se pravomoci soudů a soudních tribunálů města Las Palmas de Gran Canaria při řešení jakéhokoliv sporu plynoucího z výkladu, platnosti a prosazování těchto právních upozornění a podmínek nebo při rozhodnutí jakékoli vznesené námitky vztahující se k webové stránce.

Názor
odborníka
„Zimy na Kanárských ostrovech nemají nic společného se zbytkem Evropy ani s Pyrenejským poloostrovem. V období, kdy je v mnoha evropských oblastech pod nulou, se na Kanárských ostrovech radují ze slunce, teplot kolem 25 ºC a záviděníhodného prostředí."

Mario Picazo Meteorolog a pan „rosnička"


4 800 hodin denního svitu za rok